Risker förbundna med att leva i kontakt med radon.

Forskare är övertygade om att radon är cancerframkallande. Därför är förebyggande
åtgärder och sanering ytterst viktiga. Radongas sönderfaller till radioaktiva partiklar som kan
fastna i lungorna när du andas. Där bryts de ned ytterligare och skadar lungvävnaden, vilket
kan leda till lungcancer under loppet av din livstid. Inte alla som utsätts för förhöjda halter av
radon kommer att utveckla lungcancer. Tidsspannet mellan exponering för radon och
insjuknande kan också vara många år. Liksom med andra miljögifter, finns det en viss
osäkerhet om omfattningen av hälsoriskerna i förbindelse med radon. Men vi vet mer om
riskerna med radon än om riskerna från de många andra cancerframkallande ämnen. Detta
beror på att forskningen har pågått över en längre tid och bygger ursprungligen på studier av
cancer hos gruvarbetare. Rökning i kombination med radon är en särskilt allvarlig hälsorisk.
Sluta röka och sänka din radonhalt för att minska din risk för lungcancer. Barn har
rapporterats ha ännu större risk än vuxna för att drabbas av vissa typer av cancer från
strålning, men det finns för närvarande inga entydiga uppgifter om huruvida barn löper
större risk än vuxna att drabbas av cancer orsakad av exponering för radon. Oavsett om det
gäller barn eller vuxna behöver vi vara medvetna om den hälsovådliga effekten av radon.
Att genomföra en radonsanering är ingen enkel sak och kan inte göras av privatpersoner. Så misstänker du att ditt hus har blivit utsatt och kräver sanering så gör en mätning i ditt hus. Om det visar sig att värdena är för höga bör du kontakta ett företag som är experter på radonsanering. Kändes detta kanske som något som intresserar dig? Vill du i så fall veta mer om radonsanering? En webbsida, med massor av information som kanske kan intressera dig, är http://www.radonsanering.nu

Andra inlägg.