Många arbetare är omedvetna om hur man sanerar bostäder och kläder

Asbest är känd för att orsaka cancer. Av denna anledning finns det stränga saneringsåtgärder
för hemmet som inkluderar luftduschar, tvätt, vädring, dammsugning och andra metoder för
ytrengöring och förstörelse och omhändertagande av förorenade föremål såsom kläder.
Under tidigare årtionden tog arbetarna med sig asbestdamm och fiber hem på sina kläder,
vilket gjorde att de utsatte sig själva och familjemedlemmar för det dödliga
cancerframkallande materialet. Nu har stränga regler införts för att undvika exponering av
asbest. Dessa procedurer kan dock variera i effektivitet beroende på vilken metod man
använder, vilken typ av föroreningar det är, och ytorna.
I allmänhet kan hårda ytor vara mycket lättare att sanera än kläder, mattor och mjuka
möbler. I de flesta fall kräver effektiv sanering relativt intensiva metoder. Bly, asbest,
bekämpningsmedel, och berylliumföroreningar kan vara särskilt långlivade. I vissa fall kan till
och med intensiva saneringsåtgärder vara ineffektiva.
Ett annat allvarligt problem är att saneringsmetoderna kan öka riskerna för den som utför
handlingen och till och med andra i hushållet. Att tvätta förorenade kläder utsätter den som
tvättar för asbest. Dammsugning av förorenade golv med kvicksilver kan väsentligt öka
föroreningarna i luften, och dammsugning av mattor förorenade med bly kan öka
blykoncentrationerna på mattans ytan.
Det är svårt att sanera arbetskläder med asbest i, kläderna blir lätt en källa för föroreningar
som sprider sig hemma och det finns en risk för exponering för den som tvättar. Detta är
problem som kan undvikas genom att använda arbetskläder man kan slänga. Användningen,
tillgänglighet och kostnaden för detta alternativ måste analyseras.
Detta kanske gjorde dig nyfiken och intresserad. Vill du kanske läsa mer om
asbestsanering. Bästa tipset för dig som är intresserad av asbestsanering är att du surfar in på www.asbestsanering.me och ser vad som finns där.

Andra inlägg.